Home > Over Roessingh

> Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van Roessingh Concern houdt toezicht op de Raad van Bestuur, het gevoerde beleid en treedt daarnaast op als klankbord voor de Raad van Bestuur. Hier vindt u de volgende informatie over de Raad van Toezicht:

  • Samenstelling RvT
  • Verantwoording RvT
  • Overlegstructuur
  • Toezicht op de Raad van Bestuur
  • Auditcommissies

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Roessingh bestaat uit vijf leden:

Contactinformatie Raad van Toezicht: RaadvanToezicht@roessingh.nl.

Verantwoording Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht van Roessingh werkt volledig volgens de laatste normen van de Zorgbrede Governancecode. Met de Zorg Governancecode willen brancheorganisaties een richtinggevend normenkader geven voor goed bestuur en goed toezicht. Naast het werken volgens de code houdt de RvT zich aan de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) en de Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Zorg (NVZD).

Eén van de vereisten van de Zorg Governancecode is dat de RvT onafhankelijk is. De onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Roessingh is geborgd in de statuten. Hierin staat onder andere omschreven welke personen geen toezichthouder kunnen zijn, bijvoorbeeld personen die in dienst zijn van de stichting en/of groep. Om gezamenlijk een integrale benadering van toezicht uit te kunnen oefenen hebben de verschillende leden van de RvT verschillende deskundigheidsgebieden. Bij het werven van nieuwe leden wordt een profielschets gemaakt. Daarbij wordt aandacht besteed aan voldoende deskundigheid en relevante kennis en ervaring in de zorg.

Overlegstructuur

De Raad van Toezicht komt gemiddeld vijf à zes keer per jaar in vergadering bijeen. Maandelijks heeft de voorzitter van de RvT overleg met de Raad van Bestuur. Daarnaast heeft de RvT minimaal één keer per jaar overleg met de adviesorganen, te weten de Centrale Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en het Medisch Stafbestuur.

Toezicht op de Raad van Bestuur

Een belangrijke taak van de Raad van Toezicht van Roessingh is toezicht houden op de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur spreekt voor ieder jaar de te realiseren doelstellingen af met de Raad van Toezicht. De beoordeling vindt plaats op basis van realisatie van deze doelstellingen en de algehele gang van zaken gedurende het jaar. De beoordeling komt tot stand in een jaarlijkse evaluatie van de Raad van Bestuur door de Raad van Toezicht. Twee leden van de Raad van Toezicht (voorzitter en vice-voorzitter) voeren in aanvulling hierop een functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur. Dit gesprek vindt jaarlijks in maart plaats.

Auditcommissies

Binnen de Raad van Toezicht bestaan twee auditcommissies; Kwaliteit en Veiligheid en Financiën en Beheer. Beide commissies, elk bestaande uit een tweetal leden van de Raad van Toezicht, bespreken op basis van een reglement de gang van zaken en rapporteren aan de voltallige Raad van Toezicht.

Auditcommissie Financiën en Beheer

Naast de leden van Auditcommissie Financiën en Beheer zijn ook de Raad van Bestuur en de Business Controller bij de vergaderingen aanwezig. De externe accountant wordt uitgenodigd voor een deel van de vergaderingen van de auditcommissie. Eenmaal per jaar doet de accountant verslag van de gang van financiële zaken in het revalidatiecentrum en Roessingh Beheer, tijdens een vergadering van de Raad van Toezicht.

Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid

De Zorgbrede Governancecode en Toezichtkader Bestuurlijke Verantwoordelijkheid voor Kwaliteit en Veiligheid IGZ vormen de leidraad voor het bestuur, toezicht en verantwoording. Naast de leden van de Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid zijn ook de Raad van Bestuur en een kwaliteitsmedewerker van bureau Beleid en Kwaliteit bij de vergaderingen aanwezig.