Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Over

Bestuur en toezicht

Roessingh heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur, het gevoerde beleid en treedt daarnaast op als klankbord voor de Raad van Bestuur.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit twee leden: dr. R.W.L. (Ronald) Spanjers (links) en drs. J.M.M. (Juliëtte) Nijlant (rechts).

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van Roessingh Concern houdt toezicht op de Raad van Bestuur, het gevoerde beleid en treedt daarnaast op als klankbord voor de Raad van Bestuur.

Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Roessingh bestaat uit zes leden:

  • Mevrouw prof. dr. ir. M. C. van der Voort
  • Mevrouw M. van Heeswijk MD
  • De heer ing. J. H. M. Poortier (voorzitter)
  • De heer dr. ir. J. E. N. Jaspers
  • De heer ir. P. F. Krijnsen
  • De heer D. J. van der Zeep

Contactinformatie Raad van Toezicht
RaadvanToezicht@roessingh.nl

Verantwoording Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Roessingh werkt volledig volgens de laatste normen van de Zorgbrede Governancecode. Met de Zorg Governancecode willen brancheorganisaties een richtinggevend normenkader geven voor goed bestuur en goed toezicht. Naast het werken volgens de code houdt de RvT zich aan de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) en de Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Zorg (NVZD).

Eén van de vereisten van de Zorg Governancecode is dat de Raad van Toezicht onafhankelijk is. De onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Toezicht is geborgd in de statuten. Hierin staat onder andere omschreven welke personen geen toezichthouder kunnen zijn, bijvoorbeeld personen die in dienst zijn van de stichting en/of groep. Om gezamenlijk een integrale benadering van toezicht uit te kunnen oefenen hebben de verschillende leden van de RvT verschillende deskundigheidsgebieden. Bij het werven van nieuwe leden wordt een profielschets gemaakt. Daarbij wordt aandacht besteed aan voldoende deskundigheid en relevante kennis en ervaring in de zorg.

Overlegstructuur
De Raad van Toezicht komt gemiddeld vijf à zes keer per jaar in vergadering bijeen. Maandelijks heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht overleg met de Raad van Bestuur. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht minimaal één keer per jaar overleg met de adviesorganen, te weten de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, de Verpleegkundig Adviesraad en het Medisch Stafbestuur.

Toezicht op de Raad van Bestuur
Een belangrijke taak van de Raad van Toezicht van Roessingh is toezicht houden op de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur spreekt voor ieder jaar de te realiseren doelstellingen af met de Raad van Toezicht. De beoordeling vindt plaats op basis van realisatie van deze doelstellingen en de algehele gang van zaken gedurende het jaar. De beoordeling komt tot stand in een jaarlijkse evaluatie van de Raad van Bestuur door de Raad van Toezicht. Twee leden van de Raad van Toezicht (voorzitter en vice-voorzitter) voeren in aanvulling hierop een functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur. Dit gesprek vindt jaarlijks plaats.

Auditcommissies
Binnen de Raad van Toezicht bestaan twee auditcommissies; Kwaliteit en Veiligheid en Financiën en Beheer. Beide commissies, elk bestaande uit een tweetal leden van de Raad van Toezicht, bespreken op basis van een reglement de gang van zaken en rapporteren aan de voltallige Raad van Toezicht.

Auditcommissie Financiën en Beheer
Naast de leden van Auditcommissie Financiën en Beheer zijn ook de Raad van Bestuur en de Business Controller bij de vergaderingen aanwezig. De externe accountant wordt uitgenodigd voor een deel van de vergaderingen van de auditcommissie. Eenmaal per jaar doet de accountant verslag van de gang van financiële zaken in het revalidatiecentrum en Roessingh Beheer, tijdens een vergadering van de Raad van Toezicht.

Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid
De Zorgbrede Governancecode en Toezichtkader Bestuurlijke Verantwoordelijkheid voor Kwaliteit en Veiligheid IGJ vormen de leidraad voor het bestuur, toezicht en verantwoording. Naast de leden van de Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid zijn ook de Raad van Bestuur en een kwaliteitsmedewerker van bureau Beleid en Kwaliteit bij de vergaderingen aanwezig.

Bezoldiging

De bezoldiging van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht wordt gepubliceerd in de jaarrekening en kunt u terugvinden op www.jaarverantwoordingzorg.nl.