Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Over

Samenwerken in de regio

De zorg rondom de patiënt in Roessingh is vaak complex van aard en vraagt om een multidisciplinaire behandeling. De behoefte aan een multidisciplinaire behandeling stopt niet bij ontslag uit ons centrum. Wel kan de behandeling in een ander daglicht komen te staan omdat er in de chronische fase andere zorgelementen en behoeften aan het licht komen. Om de hulpvraag van de patiënt, ook dichtbij huis, zo optimaal mogelijk in te vullen, vindt ons centrum het faciliteren van samenwerking op uitvoerend niveau in lokale of regionale setting erg belangrijk. Binnen ons centrum hebben zowel de artsen als andere behandelaars vaak korte lijnen met de collega’s in de eerste, tweede en derde lijn, patiëntverenigingen, stichtingen en andere betrokken partijen binnen de zorgverlening.

Afstemming en coördinatie regionale revalidatiezorg

Met participatie van onze behandelaars in een multidisciplinair overleg, regionale netwerken, officiële zorgketens of een telefoontje/mailtje en zelfs een revalidatiearts die werkzaam is in eerstelijns fysiotherapiepraktijken geven wij samen met andere zorgverleners de afstemming en coördinatie van rollen en onderlinge verantwoordelijkheden in het zorgproces vorm. Met als doel om de integrale, deskundige en samenhangende behandeling en zorg van de patiënt te waarborgen.

Op deze pagina illustreren we met enkele voorbeelden hoe we met het faciliteren en doorontwikkelen van ketenzorg en regionale revalidatiezorg vormgeven. Dit vanuit onze passie en daadkracht om meer te betekenen voor onze patiënten in het teken van klantvriendelijkheid, individueel maatwerk en de nabijheid voor onze patiënt.

IZO Twente

Roessingh is als lid van IZO Twente (InterZorg Ouderen Twente) partner van Twente Branding, een samenwerkingsverband van Twentse zorgaanbieders die zich hard maakt voor een sterke regio. Dat betekent dat Roessingh samen met andere organisaties de regio op de kaart wil zetten als toptechnisch, ondernemend en innovatief.

IZO Twente is een Twents zorgnetwerk waar de leden elkaar op bestuurlijk niveau ontmoeten, informatie uitwisselen en waar mogelijk collectief innovatieve projecten oppakken.

CVA-keten Twente

Oorspronkelijk bestonden binnen Twente vier CVA-ketenzorgprogramma’s. Drie van deze ketens werkten sinds 2010 in toenemende mate samen. Na een aantal jaren kwamen de contacten met de vierde keten ook op gang.

In 2014 is één CVA-keten Twente opgericht waarin alle vier de ketens samenkomen. Na de oprichting is een ketencoördinator aangesteld die de schakel is tussen de diverse organisaties. Er zijn een stuurgroep en twee werkgroepen samengesteld die vormgeven aan de inhoudelijke ontwikkelingen en samenwerking.

Bekijk de website van CVA-keten Twente.

Visie CVA-keten Twente
Voor de CVA-keten Twente wordt de volgende visie nagestreefd: 'De CVA-keten is een zorgketen voor patiënten die een CVA hebben doorgemaakt, de patiënt ontvangt professionele zorg op maat en door de samenwerking van deelnemende zorgaanbieders, is er een optimale afstemming en doorstroming binnen de keten.'
De deelnemers volgen de landelijke ontwikkelingen op het gebied van CVA.

De volgende partijen, in willekeurige volgorde, zijn deelnemers van de CVA-keten Twente:

 • ZorgAccent
 • TriviumMeulenbeltZorg
 • Zorggroep Sint Maarten
 • Carintreggeland
 • Roessingh, Centrum voor Revalidatie
 • ZGT
 • MST
 • Livio
 • Liberein
 • De Posten
 • InteraktContour
 • Huisartsen

Op tijd, de juiste zorg op de juiste plek
Deze zorgketen heeft als doel de CVA-patiënt zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Binnen de keten is er consensus bereikt over de uitgangspunten voor de behandeling van de CVA-patiënt en zijn er afspraken gemaakt over wie welke zorg biedt. Hierdoor kan bij de overgang van de acute naar de chronische fase, de behandeling naadloos overgedragen worden binnen de keten. Een belangrijk voordeel hiervan is dat er efficiëntere zorg wordt geleverd en de klantvriendelijkheid wordt verhoogd. Essentieel hierin is dat de overdracht van de gegevens tussen de verschillende instellingen snel en soepel verloopt, zodat de nieuwe behandelaar bekend is met het behandeltraject dat de patiënt reeds doorlopen heeft.

MS ketenzorg

De zorg voor patiënten met Multiple Sclerose is complex. Door de chronische en progressieve aard van deze ziekte, wordt hij of zij in de loop der jaren omringd door allerlei behandelaars en instanties.

Ter verbetering en verduidelijking van de samenwerking hebben de diverse betrokken zorginstanties en de MS-patiëntenvereniging, in de regio’s Twente en Achterhoek, zich met elkaar verbonden in de MS Ketenzorg Twente. De betrokken partijen binnen deze keten zijn:

 • MS-vereniging, afdeling Twente
 • Neurologen en MS verpleegkundigen uit MST, ZGT en SKB
 • Thuiszorginstellingen Livio, Carintreggeland en
 • Zorgaccent, voorheen Thuiszorg Noord West Twente
 • Roessingh, Centrum voor Revalidatie

Op tijd, de juiste zorg op de juiste plek
In deze samenwerking is een belangrijke rol weggelegd voor de MS-verpleegkundigen in de ziekenhuizen. Naast voorlichting en adviezen bij de behandeling heeft de MS-verpleegkundige ook als taak om overzicht te houden over alle instanties waarmee de patiënt te maken krijgt en is zij het eerste aanspreekpunt in de zorg rond MS. Als spil binnen de keten heeft zij het overzicht in de te bieden zorg van alle zorgaanbieders. Elke aanbieder heeft immers zijn eigen expertise.

Door inventarisatie van de zorgvraag van de patiënt kan zij een goede inschatting maken van de zorgbehoefte en adviseren welke route binnen de keten gevolgd kan worden om op tijd de juiste zorg, op de juiste plek te krijgen.

Defecatie Expertise Centrum

Een Defecatie Expertise Centrum is de plaats in een ziekenhuis of revalidatiecentrum waar mensen terecht kunnen voor hoogwaardige zorg op het gebied van ontlastingsproblematiek. Samen met andere zorginstellingen, maakt Roessingh deel uit van dit netwerk. Ons centrum beschikt over:

 • Een multidisciplinair team dat verantwoordelijk is voor patiënten met defecatieproblematiek
 • Een medisch specialist met de specialisatie ontlastingsincontinentie, (chronische) obstipatie, evacuatieproblemen en prikkelbare darm
 • Een defecatiemanagement verpleegkundige voor verpleegkundige handelingen en advies
 • Actuele wetenschappelijke inzichten met betrekking tot mogelijke therapieën
 • Een ondersteuningsprogramma specifiek voor patiënten met defecatieproblematiek

Netwerk Pijnrevalidatie Nederland

Roessingh, Centrum voor Revalidatie is lid van Netwerk Pijnrevalidatie Nederland (NPN). Als netwerk doen we wetenschappelijk onderzoek en delen we onze kennis om samen de pijnrevalidatie te verbeteren. We dragen bij aan het vormen en ontwikkelen van regionale zorgketens met de 1e en 2e lijn om de patiënt de juiste zorg op de juiste plaats te bieden. Met de regionale zorgketens delen we onze expertise over pijn en pijnrevalidatie. Kijk voor meer informatie op www.NPN.nu.

Stichting Orthopedische Hulpmiddelenzorg Nederland

De Stichting Orthopedische Hulpmiddelenzorg Nederland zet zich in voor professionalisering, continuïteit en digitalisering van de complexe orthopedische hulpmiddelenzorg branche om zo hoogwaardige zorgkwaliteit voor patiënten toekomstbestendig te maken en te houden.

Roessingh onderschrijft de doelstelling van de stichting SOHN en levert hier een actieve bijdrage aan.

Klik hier voor de website van de stichting SOHN.

Ziekteverzuim expertiseteam Twente

In Twente bestaat sinds enkele jaren een speciaal samenwerkingsverband voor kinderen en jongeren met langdurig en niet makkelijk op te lossen schoolverzuim. Vaak zijn er al een heleboel zorginstellingen betrokken bij deze kinderen, maar is de hulp tot nu toe nog niet voldoende gebleken om deze kinderen en hun ouders weer op weg te helpen naar onder andere een normale schoolgang.

Om sneller een analyse te maken van de problemen en te kunnen adviseren en af te stemmen qua behandeling met instellingen is het Ziekteverzuim expertiseteam Twente (ZET) opgericht.

Bij dit samenwerkingsverband zijn de volgende instellingen betrokken: GGD, ZGT, MST, Roessingh en Karakter. Zorgverleners van deze instellingen komen één keer per twee maanden bij elkaar om ouders en kind met langdurig verzuim te zien, nadat deze is aangemeld via speciaal aanmeldformulier. Het kind en zijn of haar ouders krijgen ruim de gelegenheid om hun verhaal te vertellen. Vervolgens kunnen de betrokken zorgverleners van de instellingen een gezamenlijke analyse maken en adviseren wat de vervolg stappen zouden moeten zijn. Terugkoppeling vindt plaats naar de jeugdarts die coördineert, het advies in gang zet of verwijst naar de geadviseerde organisatie.

Het grote voordeel van deze aanpak is dat de verschillende betrokken instellingen hun behandeling met elkaar kunnen coördineren, waardoor er geen dubbel werk wordt gedaan, iedereen weet waar hij aan toe is, er zo min mogelijk vertraging ontstaat en het kind zo snel als de situatie toelaat weer optimaal naar school kan.

Aanmelden van een jeugdige kan via de jeugdarts van de GGD. Deze is te vinden via de school of via de GGD, afdeling jeugdgezondheidszorg (tel: 053 487 66 70, administratiejgz@ggdtwente.nl)