Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Over

Samenwerken in de regio

De zorg rondom de patiënt in Roessingh is vaak complex van aard en vraagt om een multidisciplinaire behandeling. De behoefte aan een multidisciplinaire behandeling stopt niet bij ontslag uit ons centrum. Wel kan de behandeling in een ander daglicht komen te staan omdat er in de chronische fase andere zorgelementen en behoeften aan het licht komen. Om de hulpvraag van de patiënt, ook dichtbij huis, zo optimaal mogelijk in te vullen, vindt ons centrum het faciliteren van samenwerking op uitvoerend niveau in lokale of regionale setting erg belangrijk. Binnen ons centrum hebben zowel de artsen als andere behandelaars vaak korte lijnen met de collega’s in de eerste, tweede en derde lijn, patiëntverenigingen, stichtingen en andere betrokken partijen binnen de zorgverlening.

Afstemming en coördinatie regionale revalidatiezorg

Met participatie van onze behandelaars in een multidisciplinair overleg, regionale netwerken, officiële zorgketens of een telefoontje/mailtje en zelfs een revalidatiearts die werkzaam is in eerstelijns fysiotherapiepraktijken geven wij samen met andere zorgverleners de afstemming en coördinatie van rollen en onderlinge verantwoordelijkheden in het zorgproces vorm. Met als doel om de integrale, deskundige en samenhangende behandeling en zorg van de patiënt te waarborgen.

Op deze pagina illustreren we met enkele voorbeelden hoe we met het faciliteren en doorontwikkelen van ketenzorg en regionale revalidatiezorg vormgeven. Dit vanuit onze passie en daadkracht om meer te betekenen voor onze patiënten in het teken van klantvriendelijkheid, individueel maatwerk en de nabijheid voor onze patiënt.

IZO Twente

Roessingh is als lid van IZO Twente (InterZorg Ouderen Twente) partner van Twente Branding, een samenwerkingsverband van Twentse zorgaanbieders die zich hard maakt voor een sterke regio. Dat betekent dat Roessingh samen met andere organisaties de regio op de kaart wil zetten als toptechnisch, ondernemend en innovatief.

IZO Twente is een Twents zorgnetwerk waar de leden elkaar op bestuurlijk niveau ontmoeten, informatie uitwisselen en waar mogelijk collectief innovatieve projecten oppakken.

Hersenletselketen Twente

Oorspronkelijk waren er vier regio’s in Twente met een ketenzorgprogramma voor patiënten met een CVA, later zijn dit er twee geworden. In 2014 is er verder gegaan als één zorgketen onder de naam CVA-keten Twente. In 2018 zijn de twee regionale stuurgroepen rondom hersenletsel in Twente, de CVA-keten Twente en de NAH-Keten samengevoegd tot Hersenletselketen Twente.

Er is door de dertien deelnemende organisaties een convenant getekend, waarin men uitspreekt samen verder te gaan als één zorgketen.

Bekijk de website van Hersenletselketen Twente.

Visie Hersenletsel-keten Twente

Binnen de Hersenletselketen Twente wordt uitvoering gegeven aan de volgende visie:

“Hersenletselketen Twente is een zorgketen voor patiënten met een niet aangeboren hersenletsel, welke kan zijn veroorzaakt door een CVA, een trauma of een andere oorzaak. De patiënt ontvangt professionele zorg op maat en door de samenwerking van deelnemende zorgaanbieders, is er een optimale afstemming en doorstroming binnen de keten.”

De deelnemers volgen de landelijke ontwikkelingen op het gebied van patiënten met een Niet Aangeboren Hersenletsel.

De volgende partijen, in willekeurige volgorde, zijn deelnemers van de Hersenletsel-keten Twente:

 • Carintreggeland
 • De Posten
 • InteraktContour
 • Huisartsenkring Twente
 • Liberein
 • Livio
 • Mediant
 • MST
 • Roessingh, Centrum voor Revalidatie
 • TriviumMeulenbeltZorg
 • ZorgAccent
 • ZGT
 • Zorggroep Sint Maarten

Op tijd, de juiste zorg op de juiste plek
De behandeling van de gevolgen van een Niet Aangeboren Hersenletsel is complex en vraagt om inzet van meerdere instellingen en disciplines. Al in de eerste week van de opname kunnen één of meerdere van de zorginstellingen bij de behandeling betrokken zijn. Er zijn dus verschillende wegen mogelijk. De instellingen in de regio hebben onderling afspraken gemaakt om zorg en behandeling te bieden, afgestemd op ieders persoonlijke situatie en mogelijkheden.

MS ketenzorg

De zorg voor patiënten met Multiple Sclerose is complex. Door de chronische en progressieve aard van deze ziekte, wordt hij of zij in de loop der jaren omringd door allerlei behandelaars en instanties.

Ter verbetering en verduidelijking van de samenwerking hebben de diverse betrokken zorginstanties en de MS-patiëntenvereniging, in de regio’s Twente en Achterhoek, zich met elkaar verbonden in de MS Ketenzorg Twente. De betrokken partijen binnen deze keten zijn:

 • MS-vereniging, afdeling Twente
 • Neurologen en MS verpleegkundigen uit MST, ZGT en SKB
 • Thuiszorginstellingen Livio, Carintreggeland en
 • Zorgaccent, voorheen Thuiszorg Noord West Twente
 • Roessingh, Centrum voor Revalidatie

Op tijd, de juiste zorg op de juiste plek
In deze samenwerking is een belangrijke rol weggelegd voor de MS-verpleegkundigen in de ziekenhuizen. Naast voorlichting en adviezen bij de behandeling heeft de MS-verpleegkundige ook als taak om overzicht te houden over alle instanties waarmee de patiënt te maken krijgt en is zij het eerste aanspreekpunt in de zorg rond MS. Als spil binnen de keten heeft zij het overzicht in de te bieden zorg van alle zorgaanbieders. Elke aanbieder heeft immers zijn eigen expertise.

Door inventarisatie van de zorgvraag van de patiënt kan zij een goede inschatting maken van de zorgbehoefte en adviseren welke route binnen de keten gevolgd kan worden om op tijd de juiste zorg, op de juiste plek te krijgen.

Defecatie Expertise Centrum

Een Defecatie Expertise Centrum is de plaats in een ziekenhuis of revalidatiecentrum waar mensen terecht kunnen voor hoogwaardige zorg op het gebied van ontlastingsproblematiek. Samen met andere zorginstellingen, maakt Roessingh deel uit van dit netwerk. Ons centrum beschikt over:

 • Een multidisciplinair team dat verantwoordelijk is voor patiënten met defecatieproblematiek
 • Een medisch specialist met de specialisatie ontlastingsincontinentie, (chronische) obstipatie, evacuatieproblemen en prikkelbare darm
 • Een defecatiemanagement verpleegkundige voor verpleegkundige handelingen en advies
 • Actuele wetenschappelijke inzichten met betrekking tot mogelijke therapieën
 • Een ondersteuningsprogramma specifiek voor patiënten met defecatieproblematiek

Netwerk Pijnrevalidatie Nederland

Roessingh, Centrum voor Revalidatie is lid van Netwerk Pijnrevalidatie Nederland (NPN). Als netwerk doen we wetenschappelijk onderzoek en delen we onze kennis om samen de pijnrevalidatie te verbeteren. We dragen bij aan het vormen en ontwikkelen van regionale zorgketens met de 1e en 2e lijn om de patiënt de juiste zorg op de juiste plaats te bieden. Met de regionale zorgketens delen we onze expertise over pijn en pijnrevalidatie. Kijk voor meer informatie op www.NPN.nu.

Stichting Orthopedische Hulpmiddelenzorg Nederland

De Stichting Orthopedische Hulpmiddelenzorg Nederland zet zich in voor professionalisering, continuïteit en digitalisering van de complexe orthopedische hulpmiddelenzorg branche om zo hoogwaardige zorgkwaliteit voor patiënten toekomstbestendig te maken en te houden.

Roessingh onderschrijft de doelstelling van de stichting SOHN en levert hier een actieve bijdrage aan.

Klik hier voor de website van de stichting SOHN.

Ziekteverzuim expertiseteam Twente

In Twente bestaat sinds enkele jaren een speciaal samenwerkingsverband voor kinderen en jongeren met langdurig en niet makkelijk op te lossen schoolverzuim. Vaak zijn er al een heleboel zorginstellingen betrokken bij deze kinderen, maar is de hulp tot nu toe nog niet voldoende gebleken om deze kinderen en hun ouders weer op weg te helpen naar onder andere een normale schoolgang.

Om sneller een analyse te maken van de problemen en te kunnen adviseren en af te stemmen qua behandeling met instellingen is het Ziekteverzuim expertiseteam Twente (ZET) opgericht.

Bij dit samenwerkingsverband zijn de volgende instellingen betrokken: GGD, ZGT, MST, Roessingh en Karakter. Zorgverleners van deze instellingen komen één keer per twee maanden bij elkaar om ouders en kind met langdurig verzuim te zien, nadat deze is aangemeld via speciaal aanmeldformulier. Het kind en zijn of haar ouders krijgen ruim de gelegenheid om hun verhaal te vertellen. Vervolgens kunnen de betrokken zorgverleners van de instellingen een gezamenlijke analyse maken en adviseren wat de vervolg stappen zouden moeten zijn. Terugkoppeling vindt plaats naar de jeugdarts die coördineert, het advies in gang zet of verwijst naar de geadviseerde organisatie.

Het grote voordeel van deze aanpak is dat de verschillende betrokken instellingen hun behandeling met elkaar kunnen coördineren, waardoor er geen dubbel werk wordt gedaan, iedereen weet waar hij aan toe is, er zo min mogelijk vertraging ontstaat en het kind zo snel als de situatie toelaat weer optimaal naar school kan.

Aanmelden van een jeugdige kan via de jeugdarts van de GGD. Deze is te vinden via de school of via de GGD, afdeling jeugdgezondheidszorg (tel: 053 487 66 70, administratiejgz@ggdtwente.nl)