Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw behandeling

Klachten en suggesties

De medewerkers van Roessingh, Centrum voor Revalidatie stellen alles in het werk om u een zo goed mogelijke behandeling en verblijf te geven. Toch is het mogelijk dat de uitvoering hiervan niet helemaal naar wens verloopt en u niet tevreden bent. Wanneer dat het geval is kunt u dit het best bespreken met degene waarbij de klacht is ontstaan.

Klachten

Uw klacht kan betrekking hebben op verschillende zaken. U kunt niet geheel tevreden zijn over de inhoud van de behandeling, de planning van de behandeling, de manier waarop men met u omgaat, u te woord staat of de voorlichting of wachttijden. Wij vinden het belangrijk dat u en uw familieleden tevreden zijn over de behandeling, de omgang en het verblijf in het revalidatiecentrum. Wanneer dat niet zo is, dan horen wij dat graag van u. Mogelijk kunnen wij iets aan uw klacht doen en (soortgelijke) problemen in de toekomst voorkomen. Uw klacht kan voor ons een aanleiding zijn om onze zorg te verbeteren.

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris in ons revalidatiecentrum heeft onder andere als taak het behandelen en bemiddelen bij klachten. Zij geeft informatie en advies over hoe u uw klacht het beste kunt indienen. Wanneer nodig geeft deze hulp bij het schriftelijk formuleren van de klacht. Ook kan zij afspraken maken met degene bij wie de klacht is ontstaan. Wanneer wenselijk biedt zij ondersteuning bij het bemiddelen van de klacht en is zij aanwezig bij het gesprek met de betrokken medewerker. De klacht kan ook met de betrokkene worden besproken, zonder dat u daarbij aanwezig bent.

Vaak is het al voldoende om een klacht te melden aan de klachtenfunctionaris zodat deze de klacht doorgeeft aan degene die verantwoordelijk is. Uitgangspunt is dat u of uw partner/familie bepaalt wat er met de klacht moet gebeuren. De klachtenfunctionaris probeert in de meeste gevallen, de problemen naar ieders tevredenheid op te lossen door met alle betrokkenen te overleggen. Er wordt alleen actie ondernomen wanneer u daarom vraagt. De jaarlijkse registratie en rapportage over de klachten gebeurt zonder vermelding van uw persoonlijke gegevens. Het indienen van een klacht heeft geen invloed op de kwaliteit van uw behandeling of verblijf in ons revalidatiecentrum. Meer informatie vindt u in het reglement klachtenbehandeling.

Geschillencommissie Zorginstellingen

Mocht u niet tevreden zijn over het resultaat van de klachtenbemiddeling, dan kunt u een formele klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorginstellingen. De Geschillencommissie Zorginstellingen zal uw klacht onpartijdig en vertrouwelijk behandelen. U ontvangt een vragenlijst om uw klachten kenbaar te maken. De zorginstelling (Roessingh) maakt naar aanleiding van deze vragenlijst haar standpunt kenbaar. Daarna kunt u uw klachten mondeling toelichten tijdens een zitting van de Geschillencommissie. De Geschillencommissie doet een uitspraak of de klacht gegrond of ongegrond is. Deze uitspraak is bindend.

Meer informatie vindt u in het Reglement Geschillencommissie of op de website van de Geschillencommissie.

Hoe lang duurt het?
De uitspraak over de klacht wordt aan u, de aangeklaagde en de Raad van Bestuur van Roessingh Concern verzonden. De Raad van Bestuur besluit dan binnen vier weken welke maatregelen, voortvloeiend uit dat advies, worden getroffen.