Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw behandeling

MS-revalidatie programma

Wanneer u MS heeft kunnen de problemen waar u mee te maken krijgt zeer uiteenlopend zijn. Dit vraagt om een brede aanpak, afgestemd op uw eigen situatie. Daarom heeft Roessingh een speciaal MS-team.

Behandeling

Screeningfase
In een screening wordt in twee weken uw exacte hulpvraag, de doelstelling van de revalidatie en de behandelbare aspecten in kaart gebracht. Hierbij zijn betrokken: een verpleegkundige, een fysio- en een ergotherapeut, een logopediste, een psycholoog, een maatschappelijk werker en een bewegingsagoog.

Behandelfase
In deze fase start de behandeling zoals in de screeningfase is bepaald. Het behandelteam houdt regelmatig patiëntenbesprekingen om de revalidatievoortgang te bespreken en de doelstellingen voor een eventuele volgende periode vast te stellen.

Doel
De behandeling in het MS-team is erop gericht dat u geschikt en doelmatig leert omgaan met de resterende mogelijkheden die u heeft. Hierdoor wordt de kwaliteit van het leven vergroot, ondanks de beperkingen. Daarbij wordt aandacht besteed aan de beperkingen die u als problematisch ervaart.

Behandelteam

Revalidatiearts
De revalidatiearts is uw medisch specialist en is eindverantwoordelijk voor de behandeling. Tijdens een intakegesprek maakt de revalidatiearts de medische stand van zaken en uw functioneren op psychosociaal gebied op. Tijdens de behandeling krijgt u regelmatig evaluatiegesprekken met de revalidatiearts.

Fysiotherapeut
De fysiotherapeut richt zich op het aanleren en/of onderhouden van vaardigheden die voor uw dagelijks functioneren van belang zijn. Dit door bijvoorbeeld de spierkracht te verbeteren, de spierspanning te beïnvoeden en u eventueel verschillende loophulpmiddelen te laten gebruiken.

Psychomotorisch therapeut (PMT)
De psychomotorisch therapeut maakt gebruik van oefeningen die gericht zijn op bewegingsgedrag en lichaamservaring. Hiermee leert u uw klachten en problemen te herkennen en ermee om te gaan.

Ergotherapeut
De ergotherapeut onderzoekt hoe u bepaalde dagelijkse activiteiten in uw woon-, leef- en/of werksituatie zou kunnen verbeteren. Enerzijds met adviezen en training en anderzijds leert u zo nodig omgaan met hulpmiddelen of aanpassingen. Voor mensen met MS is het belangrijk om leren om te gaan met vermoeidheid, ofwel te leren belasting en belastbaarheid op elkaar af te stemmen.

Maatschappelijk werker
De gevolgen van MS kunnen grote invloed hebben voor u en uw naaste omgeving. De maatschappelijk werker kan u helpen een nieuwe manier van leven te vinden die voor u en uw familie acceptabel is. Er kan ook hulp geboden worden bij bijvoorbeeld het aanmelden voor dagactiviteiten of het regelen van thuiszorg of ambulante begeleiding.

Psycholoog
Wanneer u MS krijgt, staat u voor de moeilijke taak uzelf terug te vinden en op zoek te gaan naar de dingen die u nog wel kunt en wilt. De psycholoog kan hierbij behulpzaam zijn. Uw denken, geheugen of concentratie kunnen verminderen door MS. De psycholoog kan u helpen deze functies te onderzoeken, u bewuster te maken en wellicht te trainen.

Logopedist
Door MS kunt u problemen krijgen met uw spraak, slikfunctie, taal, stem en gehoor. Door middel van onderzoek, adviezen en therapie probeert de logopedist de communicatie en/of slikfunctie te verbeteren of te onderhouden.

Bewegingsagoog
De bewegingsagoog houdt zich bezig met het ontwikkelen en aanbieden van bewegings- en sportactiviteiten. De bewegingsagoog zoekt samen met u naar een sportactiviteit die past bij uw wensen en mogelijkheden. De bewegingsagoog besteedt aandacht aan uw houdings- en bewegingsvaardigheden en leert u omgaan met belasting en belastbaarheid. Dit gebeurt onder meer door individuele trainingstherapie, conditietraining en zo nodig rolstoeltraining.

Casemanager Arbeidsrevalidatie
De gevolgen van de aandoening kunnen van invloed zijn op uw werk. De casemanager houdt zich samen met arbeidsevaluatoren, de psycholoog en arbeidsdeskundigen bezig met het onderzoeken en trainen van uw arbeidsmogelijkheden en het adviseren op het gebied van arbeid. De casemanager is daarbij voor u het eerste aanspreekpunt. Ook kunt u informatie krijgen over relevante wet- en regelgeving.

Verwijzing

Uw huisarts of specialist, meestal de neuroloog, kan u verwijzen naar de polikliniek van Roessingh.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw huisarts, specialist of het teamsecretariaat neurologie via telefoonnummer 053 487 56 61 of e-mail secretariaatneurologie@roessingh.nl.