Developmental Coordination Disorder (DCD)

DCD staat voor Developmental Coordination Disorder. Deze term wordt gebruikt voor kinderen met motorische problemen zonder aantoonbare neurologische of fysieke aandoening. Vaak zijn er bijkomende problemen op meerdere ontwikkelingsgebieden.

Behandeling

Welke kinderen worden binnen het DCD-team behandeld?

Het DCD-team richt zich op kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar (met name basisschoolleeftijd). Het grootste deel van de kinderen dat gezien wordt, heeft naast motorische problematiek ook sociaal-emotionele problemen, leerproblemen en/of spraaktaalproblemen.

Het is belangrijk te vermelden dat binnen het DCD-team ook kinderen behandeld worden die qua motorische beperkingen en bijkomende problemen lijken op kinderen met DCD, maar niet aan de strikte criteria voldoen. Bij deze kinderen dient de motorische problematiek wel op de voorgrond te staan. Uiteraard dient er een revalidatie-indicatie te zijn.

Als bij kinderen gedragsproblemen of kinderpsychiatrische problemen op de voorgrond staan of een belemmering vormen voor de behandeling, wordt in overleg met ouders doorverwezen naar de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) of kinderpsychiatrie.

Klik hier voor de folder Developmental Coordination Disorder (DCD).

Verwijzing / aanmelding

Voor aanmelding bij het DCD-team heeft u een verwijzing nodig van een arts. Dit kan de huisarts, een jeugdarts, een kinderarts of andere medisch specialist zijn. Deze verwijzing stuurt u op naar Roessingh, Centrum voor Revalidatie. De revalidatiearts zal de verwijzing beoordelen en vervolgens zal er, indien de verwijzing bij het DCD-team past, een uitnodiging verstuurd worden.

Bij vragen/opmerkingen over verwijzingen, behandeling of nazorg kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator van het DCD-team, Lian Holty (l.holty@roessingh.nl).

Het DCD-team

Kinderen met DCD worden bij Roessingh poliklinisch behandeld. Na aanmelding wordt u samen met uw kind uitgenodigd op het algemeen spreekuur bij een van de artsen van Roessingh. Daar wordt met u besproken of uw kind in aanmerking komt voor een screening door het DCD-team. Tijdens deze screening, die een dagdeel in beslag neemt, wordt door verschillende disciplines (ergotherapie, fysiotherapie, logopedie en psychologie) een eerste beeld gevormd van uw kind. Op basis van deze screening krijgt u een advies op maat. Globaal gezien zijn er drie verschillende mogelijkheden:

  • Uw kind komt in aanmerking voor therapie van een of meerdere disciplines binnen Roessingh;
  • Er is aanvullende diagnostiek nodig om de situatie van uw kind verder in kaart te brengen;
  • Uw kind wordt verwezen (bijvoorbeeld naar een fysiotherapeut, ergotherapeut of GGZ-instelling).

Wanneer uw kind in aanmerking komt voor behandeling, betekent dit dat uw kind op vaste tijden (meestal een keer per week) door vaste therapeuten behandeld wordt. Tijdens de behandeling wordt u door de therapeuten op de hoogte gehouden van de vorderingen die uw kind laat zien. Er wordt voorafgaand aan de behandeling een behandeltermijn met u afgesproken. Tegen het einde van de behandeling zult u uitgenodigd worden voor een teambespreking waarin enerzijds wordt bekeken hoe uw kind zich heeft ontwikkeld in de afgelopen periode en anderzijds worden de doelstellingen en hulpvragen met u geëvalueerd. Tevens zal dan besproken worden of de behandeling volgens plan kan worden afgerond of dat er een verlenging nodig is. Indien nodig zal er tijdens de behandelperiode ook afstemming met de school van uw kind plaatsvinden.

Hier leest u meer over de visie van het DCD-team.