Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Over

Over ons

Revalidatiecentrum Roessingh maakt deel uit van Roessingh Concern, waarin behandeling en zorg en commerciële activiteiten samenkomen. Door deze bundeling van krachten heeft het concern een unieke positie binnen Revalidatie Nederland en ten opzichte van andere regionale zorgaanbieders.

Missie en visie

Roessingh, Centrum voor Revalidatie, vindt dat iedereen een plek verdient in de samenleving. Als een ongeval, ziekte of aandoening je treft, moet je opnieuw je plek vinden: thuis, op het werk, op school. Daar helpen we bij.

Hoe?

We leren patiënten zo goed als mogelijk (weer) zelfstandig met hun beperkingen te functioneren in de samenleving. Dagelijks zetten we ons hiervoor in met behulp van onze concernpartners en samenwerkingspartners. Bij diagnostiek en behandeling passen we waar mogelijk bewezen technologische innovaties toe.

Medisch specialistische revalidatie betekent je toekomst herwaarderen. We zijn eerlijk naar patiënten: niet iedereen wordt beter. Met acceptatie en onze hulp komen ze zo ver mogelijk. Er is aandacht voor de verhalen van patiënten. Roessingh is ‘een huis vol verhalen’.

Wat?

We leveren als enige aanbieder in Oost-Nederland alle facetten van medisch specialistische revalidatiezorg. We zijn expert in onder meer kinderrevalidatie en complexe loop- en arm-/handproblematiek (Roessingh Diagnostisch Centrum). Voor onze specialismen bezoeken patiënten in heel Nederland Roessingh.

Roessingh Concern

Revalidatiecentrum Roessingh is een onderdeel van Roessingh Concern. Binnen het concern zijn verschillende functies op het gebied van de revalidatiezorg bijeengebracht, de bedrijfsonderdelen van Roessingh werken nauw samen. Door deze bundeling van krachten heeft Roessingh een unieke positie binnen Revalidatie Nederland en ten opzichte van andere regionale zorgaanbieders.

Roessingh heeft een intensieve samenwerkingsrelatie met Roessingh Research and Development. RRD is een wetenschappelijk onderzoekscentrum op het gebied van revalidatietechnologie en eHealth.

Roessingh, Centrum voor Revalidatie

Roessingh, Centrum voor Revalidatie biedt aan jong en oud medisch specialistische revalidatie met de modernste hulpmiddelen en nieuwste technieken.

Roessingh Revalidatie Techniek

Roessingh Revalidatie Techniek behoort tot de toonaangevende specialisten in Nederland, op de markt voor lichaamsgebonden orthopedische hulpmiddelen. Met toewijding en vakmanschap bedienen de circa 80 medewerkers de klant met orthopedische artikelen (orthesen en prothesen), orthopedische schoenen, therapeutisch elastische kousen en mammacare producten.

RRT heeft aanmeetlocaties in Almelo, Doetinchem en Enschede. Daarnaast zijn er vele servicepunten in onder andere zieken- en verpleeghuizen in Overijssel en Gelderland en in diverse aan deze provincies grenzende gebieden.

Roessingh Arbeid

Roessingh Arbeid is gespecialiseerd in re-integratie na revalidatie. Door de unieke samenwerking met Revalidatiecentrum Roessingh zijn zij in staat integrale revalidatie- en re-integratieconcepten samen te stellen. Daardoor kunnen ze ook in complexe situaties passende dienstverlening bieden. Bovendien hebben zij veel ervaring met re-integratieprogramma's voor specifieke doelgroepen, zoals oncologiepatiënten. Roessingh Arbeid is eveneens betrokken bij re-integratie van personen met een post-whiplash syndroom, chronische vermoeidheidsklachten, burnout en niet-aangeboren hersenletsel.

rdgKompagne

rdgKompagne is de grootste leverancier in Nederland op het gebied van communicatiehulpmiddelen, computeraanpassingen, omgevingsbediening en planningshulpmiddelen voor mensen met een handicap. rdgKompagne geeft advies bij de selectie van hulpmiddelen en werkt samen met alle ziektekostenverzekeraars in Nederland, met gemeentes en met het UWV.

Kernwaarden

De gedeelde waarden van Roessingh Concern laten zien waar wij voor staan en klinken door in onze bedrijfsstrategie van product leiderschap en onze strategische doelen:

  • Vernieuwend

Wij zijn er van overtuigd dat het vernieuwen en ontwikkelen van diagnostische methoden en behandelmethoden, processen en producten noodzakelijk zijn om blijvend aan de vraag van de patiënten te kunnen voldoen. Met vernieuwen leveren wij een bijdrage aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dat de zorg betaalbaar blijft.

  • Attent

Wij zijn attent naar onze patiënten en naar elkaar. Wij reageren alert op de kansen en mogelijkheden.

  • Samen

Wij geloven in de kracht om samen het beste resultaat tot stand te brengen. Dat doen wij multidisciplinair met onze patiënten, die centraal staan in ons handelen en betrekken daar waar nodig andere zorgaanbieders.

Deze kernwaarden vindt u terug bij de verschillende bedrijfsonderdelen van Roessingh Concern.

Bestuur en toezicht

De Raad van Bestuur bestaat uit twee leden: dr. R.W.L. (Ronald) Spanjers (links) en drs. J.M.M. (Juliëtte) Nijlant (rechts).

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van Roessingh Concern houdt toezicht op de Raad van Bestuur, het gevoerde beleid en treedt daarnaast op als klankbord voor de Raad van Bestuur.

Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Roessingh bestaat uit vijf leden:

  • De heer G.J. Heuver (voorzitter)
  • Mevrouw M. van Heeswijk
  • De heer J. E. N. Jaspers
  • De heer P. F. Krijnsen
  • De heer D. J. van der Zeep

Contactinformatie Raad van Toezicht
RaadvanToezicht@roessingh.nl

Verantwoording Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Roessingh werkt volledig volgens de laatste normen van de Zorgbrede Governancecode. Met de Zorg Governancecode willen brancheorganisaties een richtinggevend normenkader geven voor goed bestuur en goed toezicht. Naast het werken volgens de code houdt de RvT zich aan de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) en de Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Zorg (NVZD).

Eén van de vereisten van de Zorg Governancecode is dat de Raad van Toezicht onafhankelijk is. De onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Toezicht is geborgd in de statuten. Hierin staat onder andere omschreven welke personen geen toezichthouder kunnen zijn, bijvoorbeeld personen die in dienst zijn van de stichting en/of groep. Om gezamenlijk een integrale benadering van toezicht uit te kunnen oefenen hebben de verschillende leden van de RvT verschillende deskundigheidsgebieden. Bij het werven van nieuwe leden wordt een profielschets gemaakt. Daarbij wordt aandacht besteed aan voldoende deskundigheid en relevante kennis en ervaring in de zorg.

Overlegstructuur
De Raad van Toezicht komt gemiddeld vijf à zes keer per jaar in vergadering bijeen. Maandelijks heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht overleg met de Raad van Bestuur. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht minimaal één keer per jaar overleg met de adviesorganen, te weten de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, de Verpleegkundig Adviesraad en het Medisch Stafbestuur.

Toezicht op de Raad van Bestuur
Een belangrijke taak van de Raad van Toezicht van Roessingh is toezicht houden op de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur spreekt voor ieder jaar de te realiseren doelstellingen af met de Raad van Toezicht. De beoordeling vindt plaats op basis van realisatie van deze doelstellingen en de algehele gang van zaken gedurende het jaar. De beoordeling komt tot stand in een jaarlijkse evaluatie van de Raad van Bestuur door de Raad van Toezicht. Twee leden van de Raad van Toezicht (voorzitter en vice-voorzitter) voeren in aanvulling hierop een functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur. Dit gesprek vindt jaarlijks plaats.

Auditcommissies
Binnen de Raad van Toezicht bestaan twee auditcommissies; Kwaliteit en Veiligheid en Financiën en Beheer. Beide commissies, elk bestaande uit een tweetal leden van de Raad van Toezicht, bespreken op basis van een reglement de gang van zaken en rapporteren aan de voltallige Raad van Toezicht.

Auditcommissie Financiën en Beheer
Naast de leden van Auditcommissie Financiën en Beheer zijn ook de Raad van Bestuur en de Business Controller bij de vergaderingen aanwezig. De externe accountant wordt uitgenodigd voor een deel van de vergaderingen van de auditcommissie. Eenmaal per jaar doet de accountant verslag van de gang van financiële zaken in het revalidatiecentrum en Roessingh Beheer, tijdens een vergadering van de Raad van Toezicht.

Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid
De Zorgbrede Governancecode en Toezichtkader Bestuurlijke Verantwoordelijkheid voor Kwaliteit en Veiligheid IGJ vormen de leidraad voor het bestuur, toezicht en verantwoording. Naast de leden van de Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid zijn ook de Raad van Bestuur en een kwaliteitsmedewerker van bureau Beleid en Kwaliteit bij de vergaderingen aanwezig.

Bezoldiging

De bezoldiging van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht wordt gepubliceerd in de jaarrekening en kunt u terugvinden op www.jaarverantwoordingzorg.nl.

Strategisch beleidsplan

Komende jaren verankert Roessingh, Centrum voor Revalidatie haar positie als dé enige aanbieder van medisch specialistische revalidatiezorg in Oost-Nederland en zet ze in op vernieuwende en praktisch toepasbare technologie als vast onderdeel van diagnostiek en behandeling.

In ons strategisch beleidsplan 2020-2025 beschrijven we kort en bondig onze ambities voor de komende jaren en de koers die we inzetten. Bekijk het strategisch beleidsplan hier.

Historie

Het revalidatiecentrum werd opgericht in 1948. Twee jaar eerder was het revalidatiewerk al begonnen. Het toenmalige Districtsbureau Verzorging Oorlogslachtoffers had de zorg voor mensen met ernstig lichamelijk letsel, waaronder veel mensen met amputaties. Er werd een loopschool opgericht en al snel werd duidelijk dat deze patiëntengroep naast het verstrekken en het leren gebruiken van een prothese, meer begeleiding nodig had, onder andere op psychosociaal gebied.

Hengelosestraat

De oude villa aan de Hengelosestraat in Enschede waar de revalidatieactiviteiten van start gingen, vereiste een hoop improvisatietalent van de drie medewerkers waarmee het centrum begon. Er waren bijvoorbeeld geen liften zodat de patiënten 's ochtends van de slaapzaal op de eerste verdieping naar de therapiezaal op de begane grond gedragen moesten worden. In de loop van de tijd werden er steeds meer bouwdelen op de begane grond toegevoegd.

Wegens ruimtegebrek werd in 1964 landgoed Het Roessingh aangekocht met daarop een villa die oorspronkelijk werd bewoond door een Twentse textielfabrikantenfamilie. Hier werd de kinderafdeling ondergebracht.

Modern, dynamisch centrum

Begin jaren zeventig werd elders op het terrein een nieuwe kinderafdeling gebouwd en in 1973 verhuisde ook de volwassenenrevalidatie naar een compleet nieuw gebouw op het Roessingh terrein.

De officiële opening op 28 mei 1974, werd verricht door, toen nog, prinses Beatrix. Na ongeveer dertig jaar is het centrum grondig gerenoveerd en geheel aangepast aan de eisen van deze tijd. Deze ingrijpende verbouwing die vier jaar in beslag nam, werd in 2004 opgeleverd. In 2006 is de Kinder- en Jongerenkliniek en de Pijnkliniek nieuw gebouwd.