Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw behandeling

Neuropsychologisch onderzoek

Hersenletsel kan ontstaan als gevolg van een ongeval, een CVA (beroerte) en andere neurologische ziektebeelden zoals infectieziekten en MS.

Invloed van hersenletsel

Hersenletsel kan naast lichamelijke gevolgen ook invloed hebben op de volgende gebieden:

  • Cognitief functioneren: bijvoorbeeld stoornissen in de waarneming, tempo, aandacht, geheugen, (ruimtelijke) oriëntatie, planning, organisatie en de communicatie.
  • Gedrag en emoties: bijvoorbeeld verminderd initiatief, impulsiviteit, verminderde sociale vaardigheden, agressiviteit, angst, depressiviteit, prikkelbaarheid en sneller geëmotioneerd raken.

Deze stoornissen kunnen (ernstige) gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren, school- en/of werkprestaties.

Wat is neuropsychologie?

Neuropsychologie is een van de specialismen binnen de psychologie. Dit specialisme houdt zich bezig met het bestuderen en onderzoeken van de relatie tussen gedrag en de werking van de hersenen. Alle psychologen bij ons op de afdeling zijn tevens neuropsychologen.

Een belangrijke taak van de neuropsycholoog is het vaststellen van de ziekte of het probleem. Met verschillende soorten onderzoeken en tests wordt vastgesteld wat de gevolgen van het letsel zijn voor het dagelijks leven. Zo’n onderzoek noemen we een neuropsychologisch onderzoek. Er kan in kaart worden gebracht wat er goed gaat en waar mogelijk knelpunten liggen binnen de revalidatie. Ook wanneer iemand in het dagelijks leven niet meer goed functioneert kan de neuropsycholoog nagaan of hier cognitieve functiestoornissen aan ten grondslag liggen. In de neuropsychologie wordt zo veel mogelijk gekeken naar de mogelijkheden die u heeft en niet alleen naar de beperkingen.

Wat is neuropsychologisch onderzoek?

Doorgaans zal het eerste gesprek het intakegesprek zijn. Hier wordt ingegaan op de klachten als gevolg van het hersenletsel binnen uw leefsituatie. Er wordt een inventarisatie gemaakt van de cognitieve problemen en de veranderingen op het gebied van emoties en gedrag. Als voor iemand een neuropsychologisch onderzoek wordt aangevraagd, ligt daaraan een vraag ten grondslag.

De volgende soorten onderzoek kunnen onderscheiden worden:

Neuropsychologische screening
Op een betrekkelijk snelle wijze wordt getracht een objectieve indruk te krijgen van een aantal aspecten van het huidige cognitief functioneren.

Neuropsychologisch onderzoek
Een uitgebreid onderzoek waarbij op basis van een gerichte vraagstelling het huidige cognitief functioneren in kaart wordt gebracht. Het onderzoek kan bestaan uit het afnemen van tests die geheugen, aandacht, werktempo, waarneming, ruimtelijk inzicht, probleemoplossend vermogen, planningsvaardigheden en intelligentie meten.

De meeste tests worden met pen en papier gemaakt, enkele op de computer. Soms wordt u gevraagd lijsten in te vullen met vragen over uw klachten of karakter. De afname van de tests en/of vragenlijsten kan door de neuropsycholoog worden uitbesteed aan een psychodiagnostisch werker. Voor het neuropsychologisch onderzoek zijn vaak meerdere afspraken nodig. Na het onderzoek moeten de testresultaten worden uitgewerkt zodat u op een later tijdstip de uitslag krijgt.

Wat is het vervolg van het onderzoek?

Nadat de neuropsycholoog alles in kaart heeft gebracht zal hij de onderzoeksresultaten met u bespreken. In overleg met u zal er een eventueel vervolg besproken worden. Dat kan bestaan uit het geven van informatie en advies aan u en - indien gewenst - uw familie. Daarnaast wordt ook het behandelteam geïnformeerd. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek kan de neuropsycholoog ook een behandeling starten. De nadruk van de behandeling kan liggen op het leren omgaan met de veranderingen na het hersenletsel. Om het inzicht in cognitieve problemen te vergroten en hiermee te leren omgaan kan u verwezen worden naar een cognitief trainer.

Rechten en plichten

Psychologen zijn gebonden aan hun beroepsethiek volgens de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). De psycholoog en de psychodiagnostisch werker hebben een beroepsgeheim. Informatieverstrekking aan andere instanties of hulpverleners buiten ons revalidatiecentrum, waaronder de huisarts, vindt alleen plaats na uw (schriftelijke) toestemming.

U heeft recht op kennisname van de rapportage van uw onderzoek of behandeling. Als u dit wenst, kunt u contact opnemen met de psycholoog. De psycholoog bewaart de gegevens over u in een dossier, die u op verzoek kan inzien. In de gezondheidszorg is de psycholoog door de wet verplicht om het dossier vijftien jaar te bewaren.

Als u zaken niet begrijpt omtrent de psychologische behandeling of ergens ontevreden over bent, zal de psycholoog dit graag met u bespreken. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van Roessingh. Ook kunt u bij het Nederlands Instituut van Psychologen terecht met vragen.