Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw behandeling

Soorten revalidatie

Revalideren wil zeggen dat de patiënt samen met de behandelaars van Roessingh gaat werken aan het zo volledig mogelijk opheffen van de lichamelijke beperkingen en de gevolgen daarvan. Behalve aandacht voor bewegen en mobiel zijn wordt tijdens de revalidatie veel aandacht geschonken aan zelfverzorging en andere activiteiten van het dagelijks leven, aan werk en vrije tijd, verwerking en relatie en aan de communicatie.

De revalidatie van kinderen en jongeren is erop gericht om de mogelijkheden van het kind maximaal te benutten. Dat vraagt om specifieke begeleiding. Ons revalidatiecentrum is hierin gespecialiseerd. Vanzelfsprekend worden ouders intensief betrokken bij het revalidatieproces.

Contact

Kliniek

"Na vaker te hebben gerevalideerd, kan ik concluderen dat Roessingh voor mij iedere keer weer erg goed, nuttig en toch ook een prettige plek is om te zijn." Recensie via zorgkaart Nederland

De meeste mensen komen voor poliklinische revalidatiebehandeling (dagbehandeling) naar Roessingh. Soms is dit echter niet mogelijk omdat er te veel hulp nodig is die thuis niet kan worden geboden of omdat het huis niet aangepast is. In dat geval is klinisch revalideren mogelijk. Dit houdt in dat u als patiënt door de week in ons revalidatiecentrum verblijft en, zo mogelijk, in het weekend naar huis gaat. Wanneer u bij ons in Roessingh wordt opgenomen, wordt u ontvangen door de verpleegkundige van de desbetreffende afdeling. Ons revalidatiecentrum kent de volgende afdelingen:

  • Afdeling 1: Dwarslaesie en MS
  • Afdeling 2: Orthopedie, amputatie en niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
  • Afdeling 3: CVA en neuromusculaire aandoeningen (NMA)

Polikliniek

"Er wordt bij Roessingh serieus naar je geluisterd." Recensie via zorgkaart Nederland

Poliklinisch revalideren houdt in dat mensen enkele dagen of dagdelen per week naar Roessingh komen voor poliklinische revalidatiebehandeling. Dit gebeurt nadat zij zijn verwezen naar een revalidatiearts die vastgesteld heeft dat revalidatie een goede optie is. Bij progressieve aandoeningen ontwikkelen beperkingen zich primair in het bewegen en daaruit voortkomende beperkingen in activiteiten en participatie. Het gewenste resultaat van de behandeling is een optimale participatie, waarbij autonomie, respect en kwaliteit van leven een leidraad vormen.

De revalidatiearts stelt het revalidatieplan op waarbij meerdere behandelaars worden betrokken. In het behandelprogramma kunnen zowel individuele als groepsactiviteiten worden opgenomen. Dit programma wordt regelmatig met alle betrokkenen besproken en indien nodig bijgesteld.

Nazorg

"Lessen van Roessingh blijken na lange tijd nog steeds erg nuttig." Voormalig patiënt via Twitter

Tijdens uw revalidatie streven wij ernaar u zo goed mogelijk voor te bereiden op de tijd erna. Toch kunt u, als u uw leven thuis weer oppakt, met vragen en problemen geconfronteerd worden. Hiervoor hebben we bij Roessingh verschillende nazorgpoli's.

Lees meer over de hersenletsel-nazorgpoli

Lees meer over de dwarslaesie-nazorgpoli

Kinder- / Jongerenkliniek

"Deze instelling gaf mij een soort van thuisgevoel." Recensie via Independer

De Kinder- en Jongerenkliniek van ons revalidatiecentrum is gespecialiseerd in het behandelen van problemen op het gebied van houding en beweging. De kliniek waar kinderen en jongeren worden opgenomen kent een afdeling Somatische Revalidatie en een Pijnkliniek Jongeren.

De afdeling Somatische Revalidatie biedt intensieve medische en verpleegkundige zorg aan kinderen en jongeren van 0 tot 20 jaar met diverse problematiek. In de Pijnkliniek Jongeren leren jongeren van 12 tot 21 jaar hoe ze in het sociale leven zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Ze leren zelf hun grenzen te bewaken zonder zich door lichamelijke klachten te laten beperken.

Kennismakingsproces voor de ouders
Als uw kind op de Pijnkliniek Jongeren komt wordt u samen met uw kind op de opnamedag ontvangen door een groepsleider. Deze introduceert uw kind op de afdeling en maakt u en uw kind wegwijs in het gebouw. Op de afdeling Somatische Revalidatie maakt u, en zo mogelijk ook uw kind, al kennis met de afdeling voor de opnamedag.

Polikliniek kinderen

De poliklinische revalidatieprogramma's voor kinderen richten zich op diverse leeftijdsgroepen, namelijk peuters, kleuters, kinderen en adolescenten. Binnen de kinderrevalidatie wordt gewerkt volgens een multidisciplinair behandelprogramma, waarbij revalidatiearts, verpleging, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, creatieve therapie, maatschappelijk werk en orthopedagoog binnen een team nauw samenwerken. Dit team wordt desgewenst aangevuld met andere medewerkers zoals een diëtiste, een instrumentmaker, adaptatietechnicus, een kinderpsychiater of een kinderarts van het ziekenhuis. De eerste behandeldag wordt het kind met ouder of verzorger opgevangen door een gastvrouw of -heer van de Unie Van Vrijwilligers (UVV) die hen informatie verstrekt en hen wegwijs maakt in het gebouw.

Therapeutische kindergroepen

Wanneer intensieve behandeling of begeleiding nodig is, kan uw kind in aanmerking komen voor de therapeutische dreumes- of peutergroep. Hier krijgt uw kind de therapeutische behandeling die aansluit bij zijn/haar behoeften. Dit wordt gecombineerd met een specifieke pedagogische aanpak.

De therapeutische kindergroepen zijn klein, zodat de aandacht goed verdeeld kan worden. De dagelijkse verzorging wordt voorzien door een pedagogisch medewerkers die - indien nodig - een verpleegkundige kan inschakelen bij medische behandelingen.

Therapeutische dreumesgroep

De therapeutische dreumesgroep is bestemd voor zeer jonge kinderen van 0 tot ongeveer 2,5 jaar. De kinderen in deze groep kunnen vaak niet bij andere vormen van opvang terecht, omdat ze specifieke verzorging en begeleiding nodig hebben. De groepen bestaan uit maximaal 4 kinderen. De kinderen worden meestal in de groepsruimte behandeld of in de ernaast gelegen therapieruimte.

Therapeutische peutergroep

De therapeutische peutergroep is bedoeld voor kinderen van ongeveer 2,5 tot 4 jaar die een achterstand hebben in de bewegingsmogelijkheden. Het kan ook zijn dat een kind een achterstand heeft in de sociaal-emotionele ontwikkeling. De groepen bestaan uit 6 tot 8 kinderen.

Observatiespreekuur

Het observatiespreekuur is bedoeld voor baby’s en peuters die een achterstand hebben in hun bewegingsmogelijkheden, oftewel in hun (senso)motorische of psychomotorische ontwikkeling. Daarnaast kunt u hier terecht wanneer het niet duidelijk is of uw kind zich volgens verwachting ontwikkelt. Bij deze kinderen is nog geen diagnose vastgesteld. In alle gevallen heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

Een week voordat het spreekuur plaatsvindt, komt de maatschappelijk werker bij u langs voor een huisbezoek. Tijdens dit gesprek wordt de thuissituatie besproken en wordt er informatie uitgewisseld.

Het observatiespreekuur bij Roessingh duurt ongeveer anderhalf uur. In die tijd wordt uw kind eerst gezien door de revalidatiearts en de orthopedagoog en daarna door de fysiotherapeut, logopedist en ergotherapeut. Uiteraard bent u hier ook bij aanwezig.

Een week na de observatie vindt opnieuw een gesprek plaats met de revalidatiearts en de orthopedagoog. Daarin worden de conclusies besproken en krijgt u advies over eventuele behandelingen. Het kan ook zijn dat u wordt doorverwezen naar andere instellingen.

Patiëntbesprekingen

Met een vaste frequentie bespreekt de revalidatiearts de vorderingen van de patiënt met de betrokken behandelaars. Uiteraard wordt de patiënt en/of zijn naaste omgeving hierbij betrokken. Op basis van de uitkomst van deze informatie en de teambespreking wordt het revalidatieprogramma bijgesteld. De revalidatiearts heeft de eindverantwoordelijkheid voor het revalidatieplan.