Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw behandeling

Behandelteam

Behalve problemen op het gebied van zelfverzorging kunnen er problemen ontstaan op het werk, op school en in het psychisch en sociaal functioneren. Daarom zijn bij de behandeling meerdere behandelaars betrokken die allen deskundig zijn op een bepaald gebied. Onder de verantwoordelijkheid van een revalidatiearts werken zij samen in zogenaamde diagnosegebonden multidisciplinaire behandelteams. Met elkaar helpen zij u om uw zelfredzaamheid te vergroten en de kwaliteit van uw leven naar een hoger peil te brengen. Hieronder vindt u de mogelijke disciplines die bij uw behandeling betrokken kunnen worden.

Behandelaren

Klik op de behandelaar om de uitleg te zien.

Activiteitentherapeut

Een goede tijdsbesteding kan een aanvullende positieve bijdrage leveren aan het welzijn. Het kan een manier zijn om zin en betekenis te geven aan die aspecten van het leven die niet zo makkelijk op een andere manier invulling kunnen krijgen.

Hieronder vallen individuele expressie, zelfontplooiing maar ook zelfbepaling en autonomie. Ten tweede kan participatie aan (creatieve) activiteiten een middel zijn om sociale activiteiten te ontplooien, contacten te onderhouden of ook om lichamelijke en psychische gezondheid, waaronder een gevoel van eigenwaarde en zelfstandigheid, te stimuleren.

De activiteitentherapie biedt tijdens de opname een breed pakket aan activiteiten, waarbij de patiënt zich kan oriënteren en trainen op het gebied van creatieve en andere tijdsbestedingsmogelijkheden. Voorbeelden uit het (individuele) activiteitenaanbod:

  • Creatieve activiteiten: schilderen, tekenen, hout/steen bewerken, mozaïek, textiele werkvormen, sieraden maken
  • Media-activiteiten: computer, tablet/i-pad
  • Muzikale activiteiten: gitaar of piano spelen zowel passief als actief
  • Cursus in groepsverband: tekenen, schilderen
  • Sociale activiteiten: gezelschapsspellen, krant, puzzel
  • Themagerichte activiteiten: herfst, kerst of pasen

Therapeutisch computergebruik: informatie zoeken op internet, e-mailen, internetbankieren, social media, foto’s en video’s bewerken, tekenen of spelletjes spelen.

Lees meer over activiteitentherapie

Arbeidsrevalidatie

De gevolgen van een aandoening kunnen van (grote) invloed zijn op de mogelijkheden voor het verrichten van werk. De vakgroep Arbeid bestaat uit arbeidsadviseurs, arbeidsevaluatoren, arbeidsdeskundigen en een psycholoog. Deze behandelaars onderzoeken de arbeidsmogelijkheden van u en trainen u daarin. Daarnaast adviseert de vakgroep u op het gebied van ergonomie, arbeid en re-integratie, vroege interventie en geven zij informatie over relevante wet-en regelgeving.

Bewegingsagoog

De bewegingsagoog houdt zich bezig met het aanbieden van sport- en bewegingsactiviteiten. Deze hebben het doel een bijdrage te leveren aan de psychische, sociale en lichamelijke ontwikkeling. Ook helpt de bewegingsagoog u met het realiseren van optimaal bewegingsgedrag. Bewegingsagogie biedt u inzicht in uw bewegende en conditionele mogelijkheden en belasting/belastbaarheidprincipes. Tegelijkertijd geeft het u handvatten om uw eigen mogelijkheden uit te breiden. U doet ervaring op ten aanzien van bewustwording van uw eigen (bewegings)patronen en u kunt eventueel oefenen met ander (bewegings)gedrag.

Behandeling

Voordat u gaat starten bij de bewegingsagogie krijgt u een intake om uw sportverleden, mogelijkheden en doelen door te nemen. Aan de hand van de intake worden de bewegingsactiviteiten ingepland. U moet hierbij onder andere denken aan rolstoeltraining, sporten in de zaal, functionele training, conditietraining en/of zwemmen. Aan het eind van het revalidatietraject, vindt er een afsluitend sportinformatiegesprek plaats om samen met een bewegingsagoog in kaart te brengen welke bewegingsactiviteiten u eventueel bij u in de buurt wilt voortzetten.

Lees meer over bewegingsagogie

Creatief therapeut

Creatieve therapie houdt zich bezig met de, soms ingrijpende, ervaringen die zijn opgedaan en de gedragsverandering die als gevolg van een hersenbeschadiging kan zijn opgetreden. Hiermee leren kinderen en jongeren de ervaringen te verwerken. Dit bijvoorbeeld door erover te praten en door middel van spel (drama, muziek). Ook leren de kinderen en jongeren bij creatieve therapie om te gaan met eventuele beperkingen of worden ze begeleid bij het vinden van een nieuwe balans.

Diëtist

Indien nodig wordt de diëtist(e) bij de behandeling betrokken. Een diëtist(e) is specialist op het gebied van voeding en voedselpatronen. Onze diëtist(e) geeft voorlichting en adviezen over voeding.

Ergotherapeut

Ergotherapie heeft als doel dat u uw dagelijkse activiteiten zo zelfstandig en optimaal mogelijk kunt uitvoeren. Door lichamelijke, cognitieve en/of sociaal-emotionele problemen kunnen allerlei dagelijkse activiteiten moeilijk zijn.

De ergotherapeut kan u op vele vlakken training geven, zoals bij het huishouden, werk en school of vrijetijdsbesteding. We oefenen met u praktische activiteiten zoals eten en aankleden. Ook meer complexe handelingen zoals koken en fietsen kunnen we trainen.

Bij ergotherapie voor kinderen ligt de nadruk vooral op activiteiten die passen bij de ontwikkeling van het kind.

Werkwijze

Ergotherapie is zorg op maat; de zorg wordt afgestemd op uw wensen en problemen. De ergotherapeut gaat na wat u belangrijk vindt. Aan de hand daarvan worden de doelen voor de toekomst opgesteld. Daarna wordt een observatie gedaan van de dagelijkse activiteiten om na te gaan wat uw mogelijkheden en beperkingen zijn. Dan wordt bekeken hoe uw doelen bereikt kunnen worden.

In de behandelfase geeft de ergotherapeut training en advies en zoeken we samen met u naar oplossingen voor dingen die niet lukken. De activiteiten oefenen we in de praktijk. Voor sommige oplossingen zijn hulpmiddelen of aanpassingen in woon-, studie- en werkomgeving nodig. Er is aandacht voor een goede balans tussen wat u doet en wat u aan kan.

Ook is er uitgebreid aandacht voor een goede zitondersteuning, zodat u een optimale houding heeft om dingen te kunnen doen.

Voor specifieke vragen zijn er expertiseteams, onder andere op het gebied van zitten en liggen, handfunctie en communicatie.

Fysiotherapeut

Een fysiotherapeut heeft als aandachtsgebied het trainen van de functionele vaardigheden, waarbij er aandacht is voor een goede balans tussen belasting en belastbaarheid. Om de voorwaarden hiervoor te scheppen richt onze fysiotherapeut zich op het verbeteren van kracht, mobiliteit, coördinatie en conditie. De therapie wordt zowel individueel als in groepen gegeven. Doel van de behandeling is dat u zelf zo zelfstandig mogelijk gaat functioneren, al dan niet met gebruik van hulpmiddelen

Geestelijk verzorger

U heeft, net als ieder mens, een eigen geschiedenis, een eigen achtergrond en dus ook een eigen kijk op het leven. De vanzelfsprekendheid daarvan kan in uw huidige omstandigheden verstoord zijn. Onze geestelijk verzorger stelt zich open voor vragen die nu op u kunnen afkomen. Het contact kan gaan over levensvragen of geloofsvragen. Ook als u geen duidelijke vragen heeft, maar juist behoefte heeft aan een luisterend oor, bent u van harte welkom. Onze geestelijk verzorger organiseert regelmatig vieringen in het stiltecentrum.

Lees meer over de geestelijk verzorger

Logopedist

Binnen Roessingh geeft de logopedist behandeling en ondersteuning wanneer er problemen zijn in de communicatie en bij het eten en drinken.

De logopedist werkt zowel met kinderen als met volwassenen. Logopedische behandeling kan zowel individueel als in groepsvorm plaatsvinden.

Op het gebied van communicatie kan de logopedist onder andere helpen bij het verbeteren van de verstaanbaarheid van het spreken. Ook bij taalstoornissen kan de logopedist ondersteuning bieden. Hierbij kan gedacht worden aan problemen met het vinden van woorden of met het begrijpen van taal. Als spreken niet (meer) lukt wordt er gezocht naar andere manieren van communiceren of worden ondersteunende hulpmiddelen bij de communicatie ingezet.

De logopedist helpt ook bij eet- en drinkproblemen door het verbeteren van bijvoorbeeld het kauwen en slikken.

Maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker helpt u en uw familie bij het verwerken van de gevolgen van een ziekte of beperkingen en het omgaan hiermee. Dit gebeurt veelal aan de hand van persoonlijke gesprekken, soms ook in groepsbijeenkomsten.

Het maatschappelijk werk maakt u zo nodig wegwijs op het gebied van instanties buiten Roessingh die zorg of hulp kunnen bieden, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van voorzieningen.

Verder vervult de maatschappelijk werker een brugfunctie tussen u, uw familie en uw behandelaars.

Pedagogisch medewerker

Op de Kinder- en Jongerenkliniek begeleiden (sociaal) pedagogisch medewerkers de kinderen en jongeren bij hun dagprogramma en de invulling van de vrijetijdsbesteding. De pedagogisch medewerker voert gedragsobservaties uit en leert de kinderen/jongeren omgaan met problemen die ze tegenkomen.

Physician Assistant

Een Physician Assistant (PA) beschikt over een brede medische kennis en vaardigheden en handelt binnen het specialisme van revalidatiegeneeskunde op het niveau van de basisarts. De PA is in staat veel voorkomende taken van de revalidatiearts over te nemen, zoals bijvoorbeeld anamnese, lichamelijk onderzoek en het opstellen van een voorstel tot behandeling en het bespreken van het beloop en beleid. Ook het verrichten van medisch technische handelingen en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek behoren tot de werkzaamheden. Daarnaast kan de PA een consultfunctie op zich nemen en onderwijstaken uitvoeren. De PA is bevoegd bij wet tot het zelfstandig indiceren en uitvoeren van voorbehouden handelingen zoals onder andere het voorschrijven van medicatie, heelkundige handelingen, injecteren en het verrichten van puncties.

Bekijk de flyer over de taken van de Physician Assistant

Psycholoog

Tijdens een revalidatiebehandeling kan er een indicatie zijn voor diagnostiek of behandeling van u of uw kind door een psycholoog of orthopedagoog.

De psycholoog binnen de volwassenenrevalidatie

Doordat omstandigheden gewijzigd zijn als gevolg van lichamelijk letsel of een aandoening kunt u psychische problemen ervaren. De psycholoog kan behandeling bieden bij verwerkingsproblemen als gevolg van deze ziekte, verlies of traumatische ervaring. Ook kan hij of zij behandeling bieden als er sprake is van een depressie of angststoornis. Naast individuele behandeling wordt er binnen Roessingh ook groepsbehandeling aangeboden.

Daarnaast is de psycholoog bij uw behandeling betrokken als er sprake is van veranderd gedrag en/of problemen in het cognitief functioneren. Hier is vooral sprake van bij patiënten die een hersenbeschadiging hebben. Om dit cognitief functioneren goed in kaart te brengen wordt er diagnostiek verricht door middel van een neuropsychologisch onderzoek. Functies als concentratie, geheugen en planningsvaardigheden worden onderzocht. Met verschillende onderzoeken en tests wordt vastgesteld wat de gevolgen van het hersenletsel zijn voor het dagelijks leven. Er wordt in kaart gebracht wat er goed gaat en waar mogelijk knelpunten liggen binnen de revalidatie. Dit onderzoek wordt afgenomen door de psychodiagnostisch medewerker.

Lees meer over het neuropsychologisch onderzoek

Indien er sprake is van cognitieve stoornissen, wordt u ingepland bij de cognitief trainer. Deze geeft uitleg over de cognitieve functies en leert compensatiestrategieën aan om beter gebruik te maken van uw mogelijkheden.

De psycholoog/orthopedagoog binnen de kinderrevalidatie

De psycholoog/orthopedagoog richt zich naast problemen die ontstaan kunnen zijn door lichamelijk letsel of een aandoening ook op mogelijke ontwikkelingsproblemen van het kind of een combinatie daarvan.

De psycholoog/orthopedagoog heeft vooral een diagnostische en begeleidende/behandelende taak. Wanneer er behoefte is om problemen op het gebied van leren, opvoeding of gedrag verder in kaart te brengen kan de psycholoog/orthopedagoog aanvullende diagnostiek doen. Deze aanvullende diagnostiek kan bestaan uit een intelligentieonderzoek en eventueel een neuropsychologisch onderzoek waarbij sterke en zwakke kanten van het kind in kaart worden gebracht op het gebied van cognitie, planning en overzicht, aandacht en concentratie en geheugen. Bij gedragsmatige problemen kan er een ontwikkelingsanamnese bij ouders afgenomen worden om de levensloop van het kind, de gezinssituatie en het schoolverloop in kaart te brengen. Ook kan er persoonlijkheidsonderzoek worden gedaan of beroepskeuzeonderzoek wanneer er bij een jongere vragen zijn over wat een passende (vervolg)opleiding is.

Aanvullend onderzoek heeft als functie een oorzaak te vinden voor de problemen waar het kind tegenaan loopt in thuis- en/of schoolsituatie alsmede te zoeken naar een oplossing voor deze problemen of hier zo goed mogelijk mee om te leren gaan. Deze informatie wordt vaak aangevuld met observatie door een creatief therapeut om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van het kind. Bij vragen over gedrag is het mogelijk om een consult bij de kinderpsychiater aan te vragen.

De psycholoog/orthopedagoog kan een gesprek met de leerkracht van het kind voeren wanneer dit nodig is of een schoolobservatie uitvoeren. Afstemming met scholen vindt alleen plaats wanneer er toestemming is van de ouders van het kind of, wanneer het kind boven de 16 jaar is, van de jongere zelf.

Omdat een lichamelijke beperking psychische gevolgen kan hebben voor het kind of de ouders kan de psycholoog/orthopedagoog individuele begeleiding of behandeling bieden aan het kind en/of de ouders. De aard en intensiteit van deze begeleiding of behandeling is afhankelijk van de vraag. Daarnaast heeft de psycholoog/orthopedagoog een adviserende rol naar ouders, het kind en de overige leden van het behandelteam indien er vragen zijn over gedrag en opvoeding.

De meeste psychologen bij Roessingh, Centrum voor Revalidatie zijn geregistreerd als GZ-psycholoog of klinisch psycholoog, wettelijk beschermde BIG-geregistreerde titels.

Revalidatiearts

De revalidatiearts coördineert de behandeling en is hiervoor de eindverantwoordelijke. Tijdens de eerste gesprekken maakt de revalidatiearts de (medische) stand van zaken op. Hierbij worden onder meer het klachten- en beperkingenpatroon, de toestand van het houdings- en bewegingsapparaat, de lichamelijke conditie en het medicatiegebruik in kaart gebracht. De revalidatiearts stelt de revalidatiediagnose en bepaalt in overleg met het behandelteam, de patiënt en/of de familie het revalidatiedoel. Hiervoor wordt een behandelplan opgesteld dat regelmatig met alle betrokkenen wordt besproken en indien nodig wordt bijgesteld. Onder supervisie van de revalidatiearts zijn er arts-assistenten in opleiding en Physician Assistants werkzaam in de kliniek en polikliniek.

Verpleegkundige

De revalidatieverpleegkundige heeft behalve de veelal gespecialiseerde verpleegkundige handelingen de taak de patiënt zo veel mogelijk zelf te laten doen. Alle zelfstandigheid moet worden behouden en indien mogelijk worden vergroot. Daarom geeft de verpleegkundige, soms samen met de ergotherapeut, veel ADL-training (algemene dagelijkse levensverrichtingen). Verder verricht de verpleegkundige een belangrijk deel van de psycho-sociale begeleiding. Ook voor patiënten die voor dagbehandeling naar het revalidatiecentrum komen is verpleegkundige ondersteuning aanwezig.

Nazorgverpleegkundige

De nazorgverpleegkundige is contactpersoon voor mensen met een bepaalde aandoening die hun revalidatie in de thuissituatie geconfronteerd worden met bepaalde problemen of vragen omtrent hun aandoening. De nazorgverpleegkundige werkt nauw samen met het behandelteam, waardoor indien nodig snelle doorverwijzing mogelijk is. Er zijn nazorgverpleegkundigen voor mensen met NAH/CVA en dwarslaesie.

Lees meer over de Nazorgpoli NAH/CVA

Lees meer over de Nazorgpoli Dwarslaesie